Aydınlatma Metni

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi (“TT” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; [www.turktraktor.com.tr] internet adresinde yer alan Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Veriler
TT’nin bu aydınlatma metninin ilan edildiği web sitesindeki iletişim formunu dolduran ziyaretçi olarak ad-soyad, e-posta, telefon numarası, adres verileriniz ve mesajınızın içeriği işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz; mesajınızın içeriğine göre farklılaşabilecek olmakla, Şirket ürün ve hizmetlerinden faydalanmanız ile Şirketimiz ile aranızda kurulan müşteri ilişkisi kapsamında veya Şirketimiz ile aranızda herhangi bir hukuki ilişki kurulmamış olsa dahi bu formu doldurmuş olmanız nedeniyle aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir:

a. Müşteri İlişkisi Kapsamında
• Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
• Müşteri memnuniyeti ve anket çalışmalarının yürütülmesi,
• Hukuki süreçlerin yönetimi ve takibi
• Ürün ve hizmetlerin satış/pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
• Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
• Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
• Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi

b. Diğer Hallerde
• Mesajınızın ilgili birimlerce değerlendirilip gerekli hallerde tarafınıza dönüş yapılması,
• Talep ve şikayetlerinizin takibi ve yönetimi,
• Hukuki süreçlerin yönetimi ve takibi,
• Ürün ve hizmetlerin satış/pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
• Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi

Ayrıca bu form ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak kontrolümüz bulunmamaktadır. Şirketimiz kayıtlarında bulunması istenmeyen kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilerin Şirketimiz ile paylaşılmaması tavsiye edilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’la TT tarafından, bu aydınlatma metninin ilan edildiği web sitesindeki formun doldurulması suretiyle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
• Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
• Mesajınızın ilgili birimlerce değerlendirilip gerekli hallerde tarafınıza dönüş yapılması,
• Talep ve şikayetlerinizin takibi ve yönetimi,
“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak”
• Hukuki süreçlerin yönetimi ve takibi
• Ürün ve hizmetlerin satış/pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
• Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
• Talep ve şikayetlerinizin takibi ve yönetimi,
• Müşteri memnuniyeti ve anket çalışmalarının yürütülmesi

“Açık rızanızın varlığı halinde”
• Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak TT’ye başvurarak;
- Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınıza ilişkin https://www.turktraktor.com.tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan “Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.
SAYGILARIMIZLA,
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ ANONİM ŞİRKETİ